:: ฐานข้อมูลออนไลน์ [Database Online] ::

     ผู้ใช้บริการท่านใดที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลลออนไลน์ จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย (ที่บ้าน, วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย) สามารถยื่นแบบขอใช้ได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3/204 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

      ดาวน์โหลด แบบขอใช้ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
      วิธีใช้งาน กำหนดค่าใน Web browser
 
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

     รวบรวมบรรณานุกรม ของทรัพยากรสารสนเทศ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
   
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

      รวบรวมบรรณานุกรมและบทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ เอกชน และสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ และมีข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันที่ให้ข้อมูล 35 สถาบัน สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 55 สถาบัน มีจำนวนระเบียน 56,147 ระเบียน จัดทำโดย ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC)
   
ฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย

      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงจัดทำ โครงการนำร่อง ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของแต่ละสถาบัน ซึ่งเผยแพร่แล้วทางอินเทอร์เน็ต ให้สามารถบริการ สืบค้นฐานข้อมูลต่างระบบได้จากจุดเดียว โดยเริ่ม บริการโครงการนำร่องสำหรับการสืบค้น ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ กันยายน 2544
   
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร PubMed

      เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทางด้าน ชีววิทยาการแพทย์ของ National Library of Medicine ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 จากฐานข้อมูล Medline และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สามารถเชื่อมโยงดูเนื้อหาเต็มได้
   
ห้องสมุดข่าว Matichon e-Library-- คู่มือการใช้ --

บริการสืบค้นที่ครอบคลุม ฐานข้อมูลจาก สื่อสิ่งพิมพ์ มากที่สุดกว่า 25 ฉบับ ในเมืองไทย
ทางเลือกใหม่ในการสืบค้น และติดตามข้อมูล ในหมวด และหัวเรื่อง ที่ต้องการ ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง บุคคลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจทุกประเภท
(สามารถติดต่อขอ User Name และ Password ได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร 0 3641 2783 ต่อ 203)
   
มติชนสุดสัปดาห์

มติชนกรุ๊ป : หนังสือพิมพ์และนิตยสารในเครือมติชน
(สามารถติดต่อขอ User Name และ Password ได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร 0 3641 2783 ต่อ 203)
   
ฐานข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดแห่งประเทศไทย (ThaiLIS)
ฐานข้อมูล TDC -- คู่มือการใช้ --

      โครงการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) เป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ซึ่งเป็น เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อ ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจน ให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด
   
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Dissertaton Fulltext in PDF Format   -- คู่มือการใช้ --

      วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากฐานข้อมูล ProQuest Digital Dissertations ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ทั่วโลก กว่า 1,000 แห่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1861 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่า 2 ล้านรายการ
      สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ThaiLis - UniNet ได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดซื้อลิขสิทธิ์ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มในรูปแบบ PDF บางส่วน จำนวนทั้งสิ้น 3,850 ชื่อเรื่อง เพื่อให้บริการแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 80 แห่ง ทั่วประเทศ
   
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ NetLibrary  -- คู่มือการใช้ --

      NetLibrary ให้บริการเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถเป็นได้ทั้งหนังสือและวารสาร ทั้งในรูปเล่ม และแบบอิเล็กทรอนิกส์
   
โปรแกรม EndNote Web -- คู่มือการใช้ --

     เป็นโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web), จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงได้ อย่างเป็นระบบ, สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล (your personal group) ซึ่งจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง, เข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลาย ต่อการใช้งานมากกว่า 3,200 รูปแบบ, สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิง จากฐานข้อมูลออนไลน์กว่า 100 แหล่งข้อมูล, "Cite-While-You-Write" มีหน้าที่สำคัญ ในการช่วยนำข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้อ้างอิง ในผลงานวรรณกรรม ได้อย่างรวดเร็ว ตามรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง
   
ฐานข้อมูล SpringerLink eBooks  -- คู่มือการใช้ --

      เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน
   
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses -- คู่มือการใช้ --

      เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง บางสถาบันการศึกษาทางทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยวิทยานิพนธ์มากว่า 2.4 ล้านระเบียน ให้ข้อมูลบรรณานุกรมตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1861 ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 และให้ข้อมูล 4 หน้า ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997 - ปัจจุบัน
   
  ฐานข้อมูล ProQuest ABI/INFORM Complete -- คู่มือการใช้ --

     เนื้อหาครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี 1971 - ปัจจุบัน ประกอบด้วย

      ABI/INFORM Global เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม ทางด้านบริหารและการจัดการ จากวารสารจำนวนไม่น้อยกว่า 2,900 รายชื่อ

      ABI/INFORM Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม จากวารสารและสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 รายชื่อ

      ABI/INFORM Dateline เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จำนวนไม่น้อยกว่า 190 รายชื่อ

      วิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวนไม่ต่ำกว่า 18,000 รายการ
   
ฐานข้อมูล ACM Digital Library -- คู่มือการใช้ --

      ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสำนักพิมพ์ Association for Computing Machinery (ACM) ซึ่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ไว้ อาทิเช่น สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร, Transactions เป็นต้น และเอกสารประกอบการประชุม โดยให้บริการสืบค้นข้อมูล ตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน และยังให้บริการเนื้อหาฉบับเต็ม (Full text)
   
ฐานข้อมูล H.W. Wilson -- คู่มือการใช้ --

      ฐานข้อมูลบทความวารสารของบริษัท H.W. Wilson Company ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science & Teachnology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences Law, General Interest, Biological & Agricultural Science ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ให้บริการวารสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,400 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1981 - ปัจจุบัน
   
ฐานข้อมูล WEB of Science -- คู่มือการใช้ --

      เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง (Citing Article) ซึ่งครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น และสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารประมาณ 8,900 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
   
ฐานข้อมูล Academic Search Elite -- คู่มือการใช --

Title List : http://www.ebscohost.com/titleLists/afh-journals.pdf

     เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถาปัตยกรรม จิตวิทยา ศาสนา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (การแสดง การดนตรี) และอีกมากมาย  โดยรวบรวมวาสารไว้มากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีมากกว่า 2,070 ชื่อเรื่องที่เป็นวารสารฉบับเต็ม ทั้งยังสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1985

   
ฐานข้อมูลออนไลน์ของบริษัท EBSCO (สามารถเข้าใช้ได้ทุกฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO) -- คู่มือการใช --

     การเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกฐานของบริษัท EBSCO สามารถเข้าใช้ได้จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยผ่านทาง URL นี้
และเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริษัทได้จัด User ID and Password เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใช้ฐานจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง

    (สามารถติดต่อขอ User Name และ Password ได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร 0 3641 2783 ต่อ 203)
   
ฐานข้อมูล Academic Search Premium (ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 54)

     เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   
  ฐานข้อมูล Education Research Complete (ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 54)

     เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกมากมาย
   
  ฐานข้อมูล Computer & Applied Sciences Complete (ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 54)

     เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
   
ฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT E-JOURNAL (ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 54)

      เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพการตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   
ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) (ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 54)

     เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
   
ฐานข้อมูล ScienceDirect (ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 54)

     เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995


ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

     เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 220 สำนักพิมพ์ อาทิเช่น Oxford University Press, Cambridge University Press, Cornell University Press, Harvard University Press, Springer, John Wiley & Sons, MIT Press, Taylor & Francis และ The McGraw-Hill Companies เป็นต้น ครอบคลุม 16 สาขาวิชาหลัก เช่น ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี สังคมศาสตร์ การแพทย์ และมนุษย์ศาสตร์ เป็นต้น
   :: บทเรียนออนไลน์ [e-Learning] ::

 

ฐานข้อมูล TDC
      โครงการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) เป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ซึ่งเป็น เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อ ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจน ให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด
 
โครงการส่งเสริมการเรียน e-Learning
เพื่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา โดยโครงการพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
บทเรียน CAI (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน) เรื่อง Describing Things
เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบค้น เป็นวิชาการศึกาษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางรัตณา เสาศิริ โรงเรียนขุนรามวิทยา อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2
 

:: วารสารอิเล็กทรอนิกส์ [e-Journals] ::

วารสารอิเล็กทรอนิกส์แยกตามสาขาวิชาต่างๆ

ประเภทข้อมูลที่ได้รับจากวารสาร :

Table of Contents = สารบัญวารสาร / Abstracts = สาระสังเขป / Full Text = เอกสารฉบับเต็ม

 

สาขาวิชา วารสาร
การท่องเที่ยว
การสื่อสารมวลชน
บรรณารักษศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
Educational Administration
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
 
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
Educational Psychology and Guidance
เทคโนโลยีทางการศึกษา
Educational Technology