Untitled Document
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารและจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1255 ครั้ง
กิจกรรม New Generation Singburi สู่วิถีสร้างบ้านแปงเมือง
จำนวนรูปภาพ : 52 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1328 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1271 ครั้ง
มรท.ถวายตาลปัตรที่ระลึกงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี แก่ เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร และเจ้าอาวาสวัดพีระภูมาราม
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1252 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตฯ ครั้งที่ 3/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
ผู้เข้าประกวดนางนพมาศแนะนำตัวก่อนการประกวดในงานลอยกระทง "ย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 63"
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1370 ครั้ง
การประชุมผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
บริษัท ทรู เข้านำเสนอการใช้งาน TRUEVWORLD
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1255 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินวัดมะปรางหวาน
จำนวนรูปภาพ : 60 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1294 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
วจก.จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน หัวข้อ "การศึกษากฎหมายแรงงานเพื่อสายงานวิชาชีพ"
จำนวนรูปภาพ : 26 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1294 ครั้ง
การนำเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นฯ จ.ลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1261 ครั้ง
ศูนย์ภาษาจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
โครงการจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
จำนวนรูปภาพ : 36 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1277 ครั้ง
อบรมการใช้โปรแกรม Solidworks
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1263 ครั้ง
การประชุม คกก.กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารศูนย์ AIC จ.ลพบุรี ครั้งที่ 4/63
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1253 ครั้ง
มรท.เข้าร่วมการแข่งขัน "ศึกเชฟอาหารเจ ไม่จำเจ"
จำนวนรูปภาพ : 41 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1312 ครั้ง
วช.ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยจาก วช.
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1246 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการทำสัญญาในระบบ e-Studentloan
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1242 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/63
จำนวนรูปภาพ : 29 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1281 ครั้ง
การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3/63
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1253 ครั้ง
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1267 ครั้ง
การประชุม คกก.ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาฯ ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1292 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1258 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการกู้ยืม กยศ. ภาคการศึกษา 2/2563
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
วจก.จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้ นศ.ก่อนออกฝึกประสบการณ์
จำนวนรูปภาพ : 24 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1280 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
จำนวนรูปภาพ : 62 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1328 ครั้ง
มรท.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
จำนวนรูปภาพ : 77 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1363 ครั้ง
การประชุม คกก.ยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
การประชุมแก้ปัญหา นศ.ไม่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1280 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการรวบรวมข้อมูลฯ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1273 ครั้ง
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 10/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
การอบรมการใช้งานระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1281 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 13/63
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
วจก.จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้ นศ.ก่อนออกฝึกประสบการณ์
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
จำนวนรูปภาพ : 22 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1273 ครั้ง
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมการบริหารงาน มรท.
จำนวนรูปภาพ : 69 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1323 ครั้ง
การคัดเลือก นศ.เป็นตัวแทน มรท.เข้าประกวดนางนพมาศงานลอยกระทง "ย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 63"
จำนวนรูปภาพ : 37 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1307 ครั้ง
ผู้บริหาร มรท. เข้าคารวะ ผวจ.ลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1251 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานโครงการ Big Data
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 10/63
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
พิธีไหว้ครู รร.สาธิต มรท. ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนรูปภาพ : 64 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1322 ครั้ง
งานด้วยรักและผูกพัน 63
จำนวนรูปภาพ : 254 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1652 ครั้ง
การประชุม คกก.ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรท. ครั้งที่ 3/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1271 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
มรท.จัดอบรมวิศวกรสังคม
จำนวนรูปภาพ : 170 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1439 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดงานมุทิตาจิตสายใยผูกพันฯ
จำนวนรูปภาพ : 22 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1309 ครั้ง
อธิการบดี มรท. ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
มรท.ร่วมงาน "ลพบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้"
จำนวนรูปภาพ : 39 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1279 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1275 ครั้ง
การประชุมหารือการแก้ไขปัญหานักศึกษากู้เงิน กยศ.
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1255 ครั้ง
วันพระราชทานธงชาติไทย
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
เอกอัครราชทูตอิหร่านเยี่ยม มรท.
จำนวนรูปภาพ : 63 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1336 ครั้ง
สัมมนา "บอร์ดเกม รู้เท่าทันสื่อนวัตกรรม" เมืองจำลองสังคมประชาธิปไตย
จำนวนรูปภาพ : 46 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1345 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 9/63
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษา ผศ.จิตตระการ เอกกมลกุล
จำนวนรูปภาพ : 28 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1312 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 7/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1261 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 8/63
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
พิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ฯ กับ รร.บรรจงรัตน์
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1287 ครั้ง
นศ.มรท.รับถ้วยรางวัลพระราชทานโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับภาค ประจำปี 2563
จำนวนรูปภาพ : 42 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1305 ครั้ง
โครงการพัฒนาทักษะภาษาเปอร์เซีย
จำนวนรูปภาพ : 72 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1344 ครั้ง
มรท. เชิญผู้เกษียณฯ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
จำนวนรูปภาพ : 30 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1276 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1236 ครั้ง
การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
การประชุม คกก.กองทุนเพื่อพัฒนา มรท. ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีมอบทุนการศึกษา งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
จำนวนรูปภาพ : 57 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1267 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีมอบ "เข็มเพชรเทพสตรี" "รางวัลบุคลากรที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร" และ "รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"
จำนวนรูปภาพ : 57 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1346 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
จำนวนรูปภาพ : 280 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1486 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีทำบุญ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
จำนวนรูปภาพ : 74 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1277 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
จำนวนรูปภาพ : 52 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1342 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/63
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1253 ครั้ง
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1230 ครั้ง
ประมวลภาพการสัมมนาครูยุค New Normal กับการจัดการด้านการเสพสื่อของเยาวชน
จำนวนรูปภาพ : 182 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1420 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/63
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
ประมวลภาพการเสวนาการใช้นวัตกรรมพัฒนาเครื่องดนตรีไทยสู่สากล
จำนวนรูปภาพ : 29 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1264 ครั้ง
ประมวลภาพกิจกรรมร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์
จำนวนรูปภาพ : 113 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1375 ครั้ง
ประมวลภาพนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
จำนวนรูปภาพ : 42 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1278 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
จำนวนรูปภาพ : 113 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1385 ครั้ง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
จำนวนรูปภาพ : 175 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1569 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 9/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
โครงการตลาดพาณิชย์ลพบุรี 100 ปี เทพสตรี
จำนวนรูปภาพ : 39 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1287 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1252 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มรท. ประจำปี พ.ศ.2563
จำนวนรูปภาพ : 30 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1299 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
พิธีมอบโล่การประกวดแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
การนำเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน มรท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1280 ครั้ง
มรท.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
จำนวนรูปภาพ : 126 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1421 ครั้ง
 
 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>