Untitled Document
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
การแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/คณะวิทยาการจัดการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนรูปภาพ : 51 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1292 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การอบรมเสริมพลังการสื่อสารในงานห้องสมุด
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1246 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
อธิการบดี มรภ. 38 แห่ง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1272 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และคณะ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1236 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
การประชุม คกก.สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/คณะวิทยาการจัดการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 33 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1264 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจำสภา มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
การประชุม คกก.ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1242 ครั้ง
การประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนานาชาติ ครั้งที่ 3
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจเฉพาะของสำนักและสถาบัน ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1242 ครั้ง
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
การพิจารณาคัดเลือก นศ.รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
มรท.ร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1260 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ 83
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
การวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1246 ครั้ง
การประชุมบุคลากร สนอ.
จำนวนรูปภาพ : 40 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1280 ครั้ง
กิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ TRU ฉลู ฉลุย
จำนวนรูปภาพ : 219 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1466 ครั้ง
การประชุมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1251 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 15/63
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
ปฐมนิเทศ นศ.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จำนวนรูปภาพ : 25 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1270 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 12/63
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1251 ครั้ง
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1251 ครั้ง
การประชุม คกก.คุรุศึกษา มรท. ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
การประชุม คกก.สรรหา ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา/ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
มรภ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มรภ.เทพสตรี
จำนวนรูปภาพ : 28 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1274 ครั้ง
การประชุม คกก.สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/คณะวิทยาการจัดการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 27 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1262 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารโรงเรียนสาธิต มรท. ครั้งที่ 4/63 และการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรท.
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1233 ครั้ง
วจก.จัดกิจกรรมพรเพื่อศิษย์
จำนวนรูปภาพ : 33 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1267 ครั้ง
รร.สาธิต มรท.จัดติว ม.3 และ ม.6
จำนวนรูปภาพ : 27 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1261 ครั้ง
การสัมมนาสะท้อนผลผลิตการศึกษาจังหวัดลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 34 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1284 ครั้ง
การอบรมพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์
จำนวนรูปภาพ : 78 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1277 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/63
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
ปชส. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.ท่าช้างวิทยาคาร จ.สิงห์บุรี
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
การประชุมหารือการจัดสัมมนาสะท้อนผลผลิตการศึกษาจังหวัดลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นานาชาติ ครั้งที่ 3
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1256 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจเฉพาะของสำนักและสถาบัน ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
ปชส. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.หนองโดนวิทยา จ.สระบุรี
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
สนง.คลังจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม Mobile Clinic หมอคลังละโว้อุ่นใจ
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
มรท.จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 12/63
จำนวนรูปภาพ : 76 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1339 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมฯ ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1265 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 3/63
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 12/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
การประชุมหารือการทบทวนโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1246 ครั้ง
การลงคะแนนหยั่งเสียงเลือก ผอ.รร.สาธิตฯ
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
มรท.จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตา/Portfolio ปีการศึกษา 2564
จำนวนรูปภาพ : 64 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1303 ครั้ง
การแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรท.
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/63
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 10/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1236 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/63
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1242 ครั้ง
การบรรยายธรรม "ยุวธรรมนำการศึกษา"
จำนวนรูปภาพ : 29 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1255 ครั้ง
มรท.จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตา/Portfolio
จำนวนรูปภาพ : 26 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/63
จำนวนรูปภาพ : 27 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1258 ครั้ง
การเลือกตั้ง คกก.สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประเภทผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1233 ครั้ง
การอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการฯ
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
ปชส. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.หัวไผ่วิทยาคม จ.สิงห์บุรี
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
มรท.มอบแจกันแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากองบิน 2 ครบรอบ 101 ปี
จำนวนรูปภาพ : 4 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหาร มรท.
จำนวนรูปภาพ : 30 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1270 ครั้ง
ปชส. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.สตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
ปชส. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1242 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1242 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำร่างอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1242 ครั้ง
มรท.ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1269 ครั้ง
ผู้บริหาร มรท.ร่วมงานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่ออลงกต
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1246 ครั้ง
การประชุมผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารศูนย์ AIC จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 24 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1286 ครั้ง
PST เข้านำเสนอโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
ปชส. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.นิคมลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
อบรมประมวลผลภาพผ่านกล้องวีดิทัศน์สำหรับสายพานลำเลียงในงานอุตสาหกรรม
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
กิจกรรมสะท้อนการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 51 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1316 ครั้ง
การประชุม คกก.โครงการผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. วาระพิเศษ ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และงานวันดินโลก
จำนวนรูปภาพ : 91 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1321 ครั้ง
ปชส. และ ทนอ. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
การประชุม คกก.ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 8/63
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1236 ครั้ง
 
 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>