Untitled Document
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การประชุมคณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก เพื่อดำเนินการคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ หัวข้อ สุจริตธรรมนำชาติไทยให้เป็นสุข
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1306 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองคลัง
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1288 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมของข้อมูลการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
รร.สาธิต มรท.รับมอบตัวนักเรียน ม.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1299 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวนรูปภาพ : 26 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1318 ครั้ง
การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 51 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1303 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลงานเปิดบ้าน มนุษย์ - สังคม เทพสตรี 2564
จำนวนรูปภาพ : 64 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1370 ครั้ง
ธ.UOB เข้านำเสนอการให้บริการบริหารเงินสด ในระบบการรับชำระค่าลงทะเบียนและธุรกรรม
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมส่งมอบงาน รับฟังนโยบายการดำเนินงาน และแนะนำทีมผู้บริหารชุดใหม่
จำนวนรูปภาพ : 26 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1291 ครั้ง
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2564 - 2568
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1310 ครั้ง
การประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรมพัฒนาตำบลตามโครงการ U2T (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
จำนวนรูปภาพ : 97 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1353 ครั้ง
มรท.ลงพื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
จำนวนรูปภาพ : 29 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1312 ครั้ง
มรท.ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
จำนวนรูปภาพ : 24 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1286 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ U2T (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1278 ครั้ง
การประชุม คกก.กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองคลัง ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
โครงการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม เปิดห้องแสดงงานศิลปะ Thepsatri Art Museum และการมอบผลงานแก่โรงพยาบาลพัฒนานิคม
จำนวนรูปภาพ : 44 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1316 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1276 ครั้ง
การประกวด TRU Ambassador 2020
จำนวนรูปภาพ : 48 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1313 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1253 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1258 ครั้ง
การอบรมโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนร่วมผลิต
จำนวนรูปภาพ : 39 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1309 ครั้ง
งานเปิดบ้านมนุษย์ - สังคม เทพสตรี 2564
จำนวนรูปภาพ : 55 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1290 ครั้ง
มรท.ร่วมให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ U2T (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1246 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 27 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1287 ครั้ง
I-TECH ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1253 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1263 ครั้ง
ปชส. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ รร.พระนารายณ์ จ.ลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 37 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1286 ครั้ง
พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรท. กับ HUTECH ประเทศเวียดนาม
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1266 ครั้ง
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 ครั้งที่ 2
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1294 ครั้ง
อบรม KM เทคนิคการเขียนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
งานครุศาสตร์วิชาการ "ครูแห่งทักษะศตวรรษที่ 21"
จำนวนรูปภาพ : 108 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1425 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารสโมสรเจ้าหน้าที่ มรท.
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 32 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1286 ครั้ง
การประชุมหารือ U2T (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1256 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1262 ครั้ง
บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส เข้านำเสนอโครงการรับจ้างเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการกู้ยืม กยศ.
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1267 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1255 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1252 ครั้ง
โครงการ Stop Bully นักศึกษาครูเทพสตรีทำได้
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1277 ครั้ง
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จำนวนรูปภาพ : 47 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1327 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าหารือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาการเข้าพักอาศัยที่พัก มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
มรท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จำนวนรูปภาพ : 50 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1328 ครั้ง
การประชุมชี้แจงโครงการการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิตสำหรับ นศ.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มรท.
จำนวนรูปภาพ : 26 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1315 ครั้ง
วจก.จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นานาชาติ ครั้งที่ 3
จำนวนรูปภาพ : 51 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1342 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1253 ครั้ง
มรท.ลงพื้นที่พบนายอำเภอบางระจัน ในการหารือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1262 ครั้ง
มรท.ลงพื้นที่พบหัวหน้าส่วนราชการ ต.หนองย่างเสือ และ ต.วังม่วง จ.สระบุรี ในการหารือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
จำนวนรูปภาพ : 27 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1293 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1272 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
มรท.ลงพื้นที่พบหัวหน้าส่วนราชการ ต.สิงห์ จ.สิงห์บุรี และเข้าพบนายอำเภอค่ายบางระจัน ในการหารือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
จำนวนรูปภาพ : 32 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1273 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรม KM แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1252 ครั้ง
มรท.ลงพื้นที่พบหัวหน้าส่วนราชการ ต.เขาดินพัฒนา ต.ห้วยบง และ ต.ต้นตาล จ.สระบุรี ในการหารือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
จำนวนรูปภาพ : 26 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1314 ครั้ง
มรท.ลงพื้นที่พบหัวหน้าส่วนราชการ ต.โพประจักษ์ จ.สิงห์บุรี และ ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท ในการหารือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
จำนวนรูปภาพ : 49 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1333 ครั้ง
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1263 ครั้ง
มรท.ลงพื้นที่พบหัวหน้าส่วนราชการ ต.เขาสมอคอน และ ต.นิคมสร้างตนเอง จ.ลพบุรี ในการหารือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1263 ครั้ง
มรท.ลงพื้นที่พบหัวหน้าส่วนราชการ ต.ไม้ดัด และ ต.โพทะเล จ.สิงห์บุรี ในการหารือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
จำนวนรูปภาพ : 49 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1293 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
การประชุม คกก.ทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
การประชุม คกก.สรรหา ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา/ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1251 ครั้ง
การประชุม คกก.สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1269 ครั้ง
การหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันวิจัย และ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ
จำนวนรูปภาพ : 55 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1317 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีลงนาม MOU การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1301 ครั้ง
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1292 ครั้ง
การแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา / ผอ.สำนักวิทยบริการฯ
จำนวนรูปภาพ : 53 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1321 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงาน สนอ. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1252 ครั้ง
การประชุม คกก.สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/คณะวิทยาการจัดการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 28 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1296 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1253 ครั้ง
การประชุม คกก.ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1242 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
พิธีปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1284 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
ผู้บริหาร มรท. ร่วมหารือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กับหัวหน้าส่วนราชการ จ.สระบุรี
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1273 ครั้ง
การประชุม คกก.วิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
ผู้บริหาร มรท. เข้าคารวะขอพร พล.ท.สมควร มณีวงศ์
จำนวนรูปภาพ : 3 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1258 ครั้ง
ผู้บริหาร มรท. ร่วมหารือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กับ ผวจ.สิงห์บุรี
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1255 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
การประชุมโครงการยกระดับความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนฯ
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1269 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1252 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารศูนย์ AIC ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1251 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุมผู้บริหารพี่เลี้ยง นศ.ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
การหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/คณะวิทยาการจัดการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนรูปภาพ : 151 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1460 ครั้ง
 
 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>