Untitled Document
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1251 ครั้ง
การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดทำ SAR ของหน่วยงาน
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1280 ครั้ง
การประชุม คกก.วิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
มรท.ต้อนรับทีมเลขาฯ รัฐมนตรีกระทรวง อว. เพื่อหารือการเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวง อว. ในการตรวจติดตามโครงการ U2T
จำนวนรูปภาพ : 34 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1312 ครั้ง
การประชุมคณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก เพื่อเตรียมการรับรัฐมนตรีกระทรวง อว. ในการตรวจติดตามโครงการ U2T
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1260 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดทำบุญประจำปี สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์
จำนวนรูปภาพ : 47 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1369 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1286 ครั้ง
การประชุม คกก.ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
วจก.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
จำนวนรูปภาพ : 40 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1291 ครั้ง
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1270 ครั้ง
วจก. จัดอบรม KM
จำนวนรูปภาพ : 30 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1315 ครั้ง
การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1257 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1271 ครั้ง
การประชุมหัวหน้างานกองกลาง สนอ.เพื่อทบทวนภาระงานและตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1251 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1310 ครั้ง
พิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1309 ครั้ง
กองพัฒนา นศ.จัดทำบุญเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์
จำนวนรูปภาพ : 57 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1385 ครั้ง
โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้สังคม
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1278 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
จำนวนรูปภาพ : 26 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1314 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1251 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มรท. พ.ศ.2566 - 2570
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1253 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
งานทำบุญกลางบ้านสงกรานต์เทพสตรี
จำนวนรูปภาพ : 210 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1578 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินการ ITA วจก. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1275 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างและสืบสานเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม
จำนวนรูปภาพ : 34 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1326 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์
จำนวนรูปภาพ : 92 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1411 ครั้ง
การอบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
จำนวนรูปภาพ : 24 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1316 ครั้ง
การบรรยายพิเศษเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัย CCTV และระบบ AI
จำนวนรูปภาพ : 22 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1355 ครั้ง
มรท.จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ปีการศึกษา 2564
จำนวนรูปภาพ : 44 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1330 ครั้ง
มรท.จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio
จำนวนรูปภาพ : 42 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1325 ครั้ง
ปชส. ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1282 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ. ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1246 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
รร.สาธิต มรท. จัดปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนรูปภาพ : 46 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1332 ครั้ง
การอบรมการป้องกันการทุจริตในองค์กร
จำนวนรูปภาพ : 32 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1306 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
จำนวนรูปภาพ : 22 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1294 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงาน สนอ. ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1258 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เทพสตรี 64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1252 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1318 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
มนส.จัดอบรมภาวะผู้นำและการพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1280 ครั้ง
การประชุม คกก.อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มรท. ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1296 ครั้ง
การประชุมหารือเตรียมการรับรัฐมนตรีกระทรวง อว. ในการตรวจติดตามโครงการ U2T
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1285 ครั้ง
มนส.จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนรูปภาพ : 43 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1328 ครั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมอธิการบดี นำทีมผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเขียนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2566-2570
จำนวนรูปภาพ : 29 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1357 ครั้ง
รปศ.จัดโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการความรู้กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1257 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาการเข้าพักอาศัยที่พัก มรท. ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
มนส.ประกวดร้องเพลงหมู่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563
จำนวนรูปภาพ : 43 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1378 ครั้ง
ปชส. ลงพื้นที่ออกบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาและอาชีพ รร.บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จ.สระบุรี
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1259 ครั้ง
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวจัดเสวนาโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1287 ครั้ง
สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดอบรมหัวข้อ Trumpet concerto in E - Flat major By Franz Joseph Haydn
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1267 ครั้ง
มรท.เข้าร่วมการอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
พิธีลงนามต่ออายุสัญญา MOU ระหว่าง มรท. และ UiTM
จำนวนรูปภาพ : 22 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1313 ครั้ง
มรท. รับแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาการเข้าพักอาศัยที่พัก มรท. ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1273 ครั้ง
วจก.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดท้องถิ่นฯ
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
วจก.จัดอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักบัญชี
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1256 ครั้ง
วจก.อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1251 ครั้ง
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1276 ครั้ง
การประชุม คกก.ทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1253 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
การนำเสนออนุมัติหัวข้องานวิจัย นศ.ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1276 ครั้ง
วจก.จัดอบรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมฯ เรื่อง การลงรักปิดทอง ศิลปกรรมไทย ลายไทย
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1259 ครั้ง
วจก.จัดบรรยายแนวทางการเขียนบทความวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
วจก.จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่ นศ.
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1232 ครั้ง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1262 ครั้ง
การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนฯ
จำนวนรูปภาพ : 24 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1321 ครั้ง
มรท.ลงพื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
จำนวนรูปภาพ : 37 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1306 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1276 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้านำเสนอโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1380 ครั้ง
การประชุม คกก.ITA มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1269 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
ปชส. ลงพื้นที่ออกบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาและอาชีพวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1261 ครั้ง
การอบรมพัฒนาการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่น
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1309 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1246 ครั้ง
พิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 25 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1376 ครั้ง
การประชุมคณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1310 ครั้ง
การประชุมกำหนดโครงการพัฒนาตำบลตามโครงการ U2T (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จ.สิงห์บุรี และชัยนาท
จำนวนรูปภาพ : 72 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1345 ครั้ง
การประชุมกำหนดโครงการพัฒนาตำบลตามโครงการ U2T (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จ.ลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1259 ครั้ง
การอบรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้บอร์ดเกมการศึกษา
จำนวนรูปภาพ : 24 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1285 ครั้ง
การประชุม คกก.ทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1245 ครั้ง
พิธีมอบรางวัล นศ.ที่ใช้งานโปรแกรม SPEEXX สูงสุด
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1263 ครั้ง
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจำสภา มรท. ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
มรท.มอบสื่อการสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียนประถมศึกษา 10 แห่ง
จำนวนรูปภาพ : 34 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1306 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1255 ครั้ง
พิธีทำบุญสำนักงานกองกลาง และกองนโยบายและแผน สนอ.
จำนวนรูปภาพ : 40 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1293 ครั้ง
 
 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>