Untitled Document
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1263 ครั้ง
นศ.มรท.รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1267 ครั้ง
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1317 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1266 ครั้ง
การนำเสนอแผนงานวิจัยภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ฯ
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1259 ครั้ง
บ.กิฟมีไฟว์ โซลูชั่น จำกัด เข้านำเสนออุปกรณ์ประหยัดค่าไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1336 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1322 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างสื่อออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 42 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1333 ครั้ง
การประชุม คกก.ปรับปรุงและทบทวนการเบิกจ่าย มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 22 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1299 ครั้ง
อธิการบดีให้กำลังใจบุคลากร มรภ.เทพสตรี รับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 กว่า 100 คน พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์
จำนวนรูปภาพ : 42 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1362 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1299 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1327 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1311 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1310 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1255 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1250 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1282 ครั้ง
การอบรมส่งเสริมทักษะการเตรียมสถานที่สำหรับอบรมสัมมนาและการผูกผ้าสำหรับตกแต่งนิทรรศการ
จำนวนรูปภาพ : 34 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1341 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2564
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1316 ครั้ง
การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1256 ครั้ง
คณะครุศาสตร์จัดปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ แบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1258 ครั้ง
การประชุม คกก.ผู้ควบคุมเกณฑ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1255 ครั้ง
การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ แบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1260 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าหารือการสำรวจจุดติดตั้งและการทำสัญญาการจัดการพลังงานไฟฟ้าฯ
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1256 ครั้ง
สทร.จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1332 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1258 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1283 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารงานกิจการ นศ. ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 3/2564
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1262 ครั้ง
วจก. ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1287 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1260 ครั้ง
การประชุมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1263 ครั้ง
ศูนย์ภาษาจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานระดับกลาง
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1262 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการจัดปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ แบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1258 ครั้ง
การประชุม คกก.สมาคมศิษย์เก่า มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1317 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1267 ครั้ง
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1252 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ/2564 (คกก.ภายในมหาวิทยาลัย)
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1262 ครั้ง
การประชุมประมาณการค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1263 ครั้ง
การประชุมคณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1271 ครั้ง
การประชุมบุคลากรกองคลัง สนอ. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1315 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1265 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1262 ครั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ แบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1264 ครั้ง
มรท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนรูปภาพ : 274 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1638 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1259 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1252 ครั้ง
การนำเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ฯ
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1289 ครั้ง
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 2/2564
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1322 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1246 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1251 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สนอ. ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1265 ครั้ง
การประชุม คกก.ทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1267 ครั้ง
การประชุม คกก.กองทุนพัฒนาบุคลากร มรท. ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1256 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1280 ครั้ง
การสัมมนาหัวข้อ มหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษาไทย จะอยู่รอดอย่างไรในอีก 5 ปี ข้างหน้า
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1285 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมความรู้แบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1321 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1260 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1252 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1261 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1252 ครั้ง
การประชุม คกก.ร่างจริยธรรมของนายกสภา และกรรมการสภา มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
การประชุม คกก.ร่างจริยธรรมของผู้บริหาร มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1259 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1265 ครั้ง
การประชุม กบ. สนอ. ครั้งที่ 1/2564
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1256 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
การบรรยายพิเศษการยกร่างประมวลจริยธรรม
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1258 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ วาระพิเศษ/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1246 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ฯ
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1259 ครั้ง
มรท.เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รร.ตรชด.วังศรีทอง จ.สระแก้ว ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1275 ครั้ง
การประชุมหลักเกณฑ์การประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1260 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1253 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1263 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1269 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1255 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1246 ครั้ง
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1253 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 7/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1258 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1254 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
สาขาวิชาเกษตรฯ จัดกิจกรรมลงแขกทำปุ๋ยหมักจากผลิตผลภายในไร่ให้แก่กลุ่มคนปลูกผักอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย อ.พัฒนานิคม
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1267 ครั้ง
เตรียมเปิด รพ.สนาม 100 เตียง หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มรภ.เทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (ศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณ) 1 พ.ค.64
จำนวนรูปภาพ : 37 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1374 ครั้ง
สสวท. ร่วมกับ มรภ. 38 แห่ง จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ฯ
จำนวนรูปภาพ : 29 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1382 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1269 ครั้ง
การประชุม คกก.แผนยุทธศาสตร์ มรท.
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1259 ครั้ง
การอบรม KM เรื่อง การเขียน SAR ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ปีการศึกษา 2563
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1265 ครั้ง
การสัมภาษณ์การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2022 ครั้งที่ 14
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1325 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1281 ครั้ง
การประชุม คกก.ปรับปรุงโครงสร้างค์กรภายใน มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1249 ครั้ง
 
 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>