Untitled Document
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การประชุมการจัดทำสื่อออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์ฯ
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1233 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 7/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
การเสวนาเรียนอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1233 ครั้ง
การประชุม คกก.ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4/63
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1233 ครั้ง
ผู้บริหารให้โอวาท นศ.ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กใน จ.ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี
จำนวนรูปภาพ : 24 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1275 ครั้ง
การประชุมแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1236 ครั้ง
โครงการเทพสตรีจิตอาสาเยียวยาโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนรูปภาพ : 26 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1248 ครั้ง
มรท.ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1233 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ บุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 5/63
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1230 ครั้ง
การประชุม คกก.สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1229 ครั้ง
การสัมมนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารศูนย์ AIC จ.ลพบุรี ครั้งที่ 3/63
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1267 ครั้ง
การประชุมโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
มรท.ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรีในโอกาสติดตามตรวจเยี่ยม รร.โครงการกองทุนการศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 และ รร.เครือข่ายคุณธรรม
จำนวนรูปภาพ : 32 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1265 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารสโมสรเจ้าหน้าที่ มรท. ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 7/63
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1233 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สนอ. ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1232 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/63
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1233 ครั้ง
การประชุม คกก.สมาคมศิษย์เก่า มรท. ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1230 ครั้ง
การประชุม คกก.ยกร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน ครั้งที่ 4/63
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ บุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 4/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 7/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
มรท. จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
จำนวนรูปภาพ : 40 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1252 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานโครงการ อว. สร้างงาน ระยะที่ 2 จ.ลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1231 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานโครงการ อว. สร้างงาน ระยะที่ 2 จ.สระบุรี
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1229 ครั้ง
การประชุมหารือเตรียมการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง I-TECH กับ บ.ออโต ไดแด็กติก และ บ.มิตซูบิชิ อิเล็กทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย)
จำนวนรูปภาพ : 4 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1256 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารศูนย์ AIC ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
การประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 35 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1257 ครั้ง
การประชุมโครงการจิตอาสาเยียวยาโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1236 ครั้ง
การประชุม คกก.ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรท. ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
การประชุมหารือการปรับปรุงโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1242 ครั้ง
มรท.ร่วมการประชุมการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะฯ
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
การประชุมทีมวิทยากรโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
ปฐมนิเทศการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 100 ปี มรท.
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดงานวันสถาปนา มรท. ครบรอบ 100 ปี ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1244 ครั้ง
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1241 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 5/63
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1247 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ บุคลากรสายวิชาการ ด้านผลิตบัณฑิต
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ บุคลากรสายวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานด้านอื่นๆ
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1239 ครั้ง
วจก.สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบ TQR
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
การประชุมโครงการจิตอาสาเยียวยาโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ระบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการทำสัญญาในระบบ e-Studenloan
จำนวนรูปภาพ : 4 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1242 ครั้ง
การประชุมนักศึกษาวิชาทหาร
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
การประชุม คกก.ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ งานวันสถาปนา มรท. ครบรอบ 100 ปี ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1232 ครั้ง
การประชุมหารือการจัดโครงการจิตอาสาเยียวยาโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1233 ครั้ง
การประชุมหารือเตรียมการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการเกษตร
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1227 ครั้ง
การประชุม คกก.ยกร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/63
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1232 ครั้ง
นศ.มรท.รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1257 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มรท. ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1236 ครั้ง
การประชุมการทำข้อมูลบัญชีลูกหนี้นักศึกษา
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 9/63
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
มรท.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1255 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1251 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ บุคลากรสายวิชาการ ด้านบริการวิชาการหรืองานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1233 ครั้ง
การประชุมหารือโครงการเทพสตรีจิตอาสาเยียวยาโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
บ.โตโยต้านารายณ์แกรนด์ ให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 ภายในรถยนต์ และตรวจสภาพรถยนต์
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1240 ครั้ง
พิธีลงนาม MOU การพัฒนานวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ
จำนวนรูปภาพ : 34 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1263 ครั้ง
มรท.ร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดการเข้าร่วม U - Multirank
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1246 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1236 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/63
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
วทน.จัดโครงการปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายประจำสภา มรท. ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
การประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลพบุรี และสิงห์บุรี
จำนวนรูปภาพ : 46 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1263 ครั้ง
การประชุมหารือการดำเนินงานศูนย์ AIC
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1231 ครั้ง
การประชุมโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1230 ครั้ง
การประชุมเตรียมการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ และอบรม TOEIC
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1236 ครั้ง
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Online Learning Management System : Best Practice
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
คณะครุศาสตร์ ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ แบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1233 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ บุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3/63
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1232 ครั้ง
วจก. ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1236 ครั้ง
การประชุมหารือการรับนักศึกษา
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1236 ครั้ง
คณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ แบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1237 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ แบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ งานครบรอบ 100 ปี มรท. ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1233 ครั้ง
การประชุมการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ ครั้งที่ 2/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1235 ครั้ง
คณะ I-TECH ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ แบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1238 ครั้ง
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
จำนวนรูปภาพ : 62 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1289 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ บุคลากรสายวิชาการ ด้านบริการวิชาการหรืองานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
การประชุม คกก.กำหนดราคาอาหารและเครื่องดื่ม มรท. ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1243 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ บุคลากรสายวิชาการ ด้านการวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ครั้งที่ 1/63
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1272 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1232 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1230 ครั้ง
การประชุมชี้แจงแนวทางการกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1229 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/63
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1231 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 6/63
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1234 ครั้ง
 
 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/67 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>