Untitled Document
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ : 42 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 144 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 58 ครั้ง
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 79 ครั้ง
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
จำนวนรูปภาพ : 1 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 76 ครั้ง
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 63 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 72 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 111 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 73 ครั้ง
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 56 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 134 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 113 ครั้ง
ผู้บริหาร มรท. เข้าคารวะ ผวจ.สิงห์บุรี เยี่ยมชมโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T ต.โพประจักษ์ จ.สิงห์บุรี
จำนวนรูปภาพ : 35 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 140 ครั้ง
กองพัฒนา นศ. สภา นศ.และองค์การบริหาร นศ.ภาคปกติ มรท. ลงพื้นที่มอบข้าวสารและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัย
จำนวนรูปภาพ : 25 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 124 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 146 ครั้ง
คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 79 ครั้ง
มรท.จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
จำนวนรูปภาพ : 46 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 169 ครั้ง
การประชุม คกก.สรรหากรรมการสภา มรท. ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 82 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 69 ครั้ง
การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง มรท. และ ม.เทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย
จำนวนรูปภาพ : 3 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 67 ครั้ง
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 4 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 63 ครั้ง
การประชุมตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 77 ครั้ง
สมาคมศิษย์เก่า มรท. มอบเงินสนับสนุนสาขาวิชาดนตรีศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดนตรี HKYPAF
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 101 ครั้ง
การประชุมกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน มรท.
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 72 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 122 ครั้ง
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/64
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 134 ครั้ง
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 111 ครั้ง
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานตามกรอบการติดตาม ตรวจสอบฯ
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 83 ครั้ง
พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลให้แก่โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 70 ครั้ง
การประชุม คกก.สรรหากรรมการสภา มรท. ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 67 ครั้ง
มรท. เปิดมหาวิทยาลัยให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่นักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขต อ.เมืองลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 49 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 192 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 76 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 79 ครั้ง
การประชุม คกก.ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 79 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 69 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/64
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 65 ครั้ง
การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 62 ครั้ง
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มรท.
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 67 ครั้ง
การอบรมพัฒนา AI ก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัล
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 141 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 70 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรีจากบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 66 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 50 ครั้ง
การประชุม คกก.กองทุนพัฒนาบุคลากร มรท. ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 128 ครั้ง
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มรท. เพื่อส่ง สป.อว.
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 123 ครั้ง
มรท.จัดพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 263 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าชม : 129 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 119 ครั้ง
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 13/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 128 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/64
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 133 ครั้ง
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่าย ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 127 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 157 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 136 ครั้ง
งานด้วยรักและผูกพัน 64
จำนวนรูปภาพ : 95 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 412 ครั้ง
การประชุม คกก.สรรหากรรมการสภา มรท. ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 122 ครั้ง
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี
จำนวนรูปภาพ : 136 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 478 ครั้ง
มรท.ให้สัมภาษณ์เชิงลึกในการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE ranking
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 101 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 186 ครั้ง
การประชุมการส่งเสริมการนำผลประเมินภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 115 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 112 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำแผนจัดหารายได้ มรท. ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 116 ครั้ง
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/64
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 113 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 151 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 150 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 120 ครั้ง
การประชุมชี้แจงเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการบรรยายสมรรถนะฯ
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 146 ครั้ง
การประชุมกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 117 ครั้ง
การเลือกตั้ง คกก.สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจำ
จำนวนรูปภาพ : 45 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 215 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 115 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 134 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 189 ครั้ง
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 132 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารความเสี่ยง มรท. ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 139 ครั้ง
มรท.มอบถุงปันสุขให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 78 ครั้ง
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 137 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 168 ครั้ง
การประชุมการส่งเสริมการนำผลประเมินภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 141 ครั้ง
การประชุม คกก.กองทุนวิจัย มรท. ครั้งที่ 5/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 146 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 157 ครั้ง
การประชุม คกก.ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 182 ครั้ง
การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 132 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/64
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 148 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กร มรท.
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 140 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 205 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 116 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 3/64
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1296 ครั้ง
การประชุมการส่งเสริมการนำผลประเมินภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1297 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณายกร่างภาระงานฯ บุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1315 ครั้ง
การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1290 ครั้ง
การนำเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน มรท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวนรูปภาพ : 25 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1366 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ มรท.
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1311 ครั้ง
I-Tech ประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1319 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารความเสี่ยง มรท. ครั้งที่ 2/64
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1308 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 8/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1299 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 1/64
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1363 ครั้ง
บุคลากร มรภ.เทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 131 คน
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1306 ครั้ง
มรท.รับมอบถุงปันสุขและเครื่องไทยธรรมจากสมาคมศิษย์เก่า มรท.
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1308 ครั้ง
มรท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1287 ครั้ง
บุคลากร มรภ.เทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 70 คน
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1291 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 8/64
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1293 ครั้ง
บุคลากร มรภ.เทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 76 คน
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1281 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/64
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2513
เข้าชม : 1274 ครั้ง
 
 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>