คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
วันที่ : อังคาร ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:06:13 รูปภาพ : 42 ภาพ ชม : 120 ครั้ง
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมทั้งสัมภาษณ์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ, คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดี, ผู้อำนวยการพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงานสถาบัน/สำนัก, คณาจารย์, บุคลากรสายสนับสนุน และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบการตรวจเยี่ยมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสอบทานผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจทานคุณภาพของการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยว่ามีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใส
หน้า 2
| 1 | 2 | 3
| 1 | 2 | 3
หน้า 2  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64