การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
วันที่ : จันทร์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 05:47:13 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 48 ครั้ง
อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้ง / การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ / การพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน / การพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย / การพิจารณารายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เปลี่ยนจากหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการเป็นปฏิบัติการ / การพิจารณาการจัดการเรียนการสอน กรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร / การพิจารณารายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย
โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณชญาณ์พิมพ์ จตุพรเนตรทอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ
หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64