ผู้บริหาร มรท. เข้าคารวะ ผวจ.สิงห์บุรี เยี่ยมชมโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T ต.โพประจักษ์ จ.สิงห์บุรี
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:28:56 รูปภาพ : 35 ภาพ ชม : 128 ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง กรรมการและเลขานุการ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าคารวะ คุณชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างจังหวัดสิงห์บุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของบริษัท วิสาหกิจชุมชน แคนนาบิช เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้เคยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและวิจัยกัญชา กัญชง และสมุนไพร กับมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำรูปแบบการดำเนินงานมาปรับใช้ในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในพื้นที่ของ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
และจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมรักษ์ดินโพประจักษ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของตำบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ว่าการดำเนินงานประสบผลเป็นอย่างไร และบรรลุเป้าหมายหรือไม่
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64