กองพัฒนา นศ. สภา นศ.และองค์การบริหาร นศ.ภาคปกติ มรท. ลงพื้นที่มอบข้าวสารและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ : อังคาร ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 07:48:10 รูปภาพ : 25 ภาพ ชม : 112 ครั้ง
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่มอบข้าวสาร และน้ำดื่ม จำนวน 160 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 5 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
สำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่หมู่ 7 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64