คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ : อังคาร ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 07:41:03 รูปภาพ : 6 ภาพ ชม : 73 ครั้ง
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 90 ปี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้แทนคณะกรรมการ ในโอกาสมอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากนั้น ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ทำพิธีส่งมอบต่อให้แก่สภานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ในโอกาสต่อไป
หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64