การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง มรท. และ ม.เทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย
วันที่ : อังคาร ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 05:08:52 รูปภาพ : 3 ภาพ ชม : 61 ครั้ง
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติประชุมร่วมกับ Prof. Dr. Mohamad Abdullah Hemdi อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย และ Dr. Wan Irham Ishak รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์, การทำวิจัยและการตีพิมพ์ร่วมกัน และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการแข่งขันนวัตกรรมนักศึกษา
หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64