พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลให้แก่โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดลพบุรี
วันที่ : จันทร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 03:40:30 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 63 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากกลุ่มบริษัทแซนด์แอนด์ซอยล์ ในโอกาสมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล อาทิ แทปเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดลพบุรีสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับต่อไป
หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64