มรท. เปิดมหาวิทยาลัยให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่นักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขต อ.เมืองลพบุรี
วันที่ : จันทร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 03:40:30 รูปภาพ : 49 ภาพ ชม : 175 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนอายุระหว่าง 12 - 18 ปี จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขต อ.เมืองลพบุรี จำนวนทั้งสิ้นกว่า 10,000 คน ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้พื้นที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี สำหรับการนั่งรอคิวก่อนเข้าทำการฉีด และใช้บริเวณหน้าห้อง vip ภายในห้องอาหาร เป็นพื้นที่สำหรับจัดวางอุปกรณ์การสื่อสาร / คอมพิวเตอร์ / ใช้พื้นที่ภายในห้อง vip เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน หลังจากนั้นเมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะให้นักเรียนมานั่งพักคอยเพื่อสังเกตอาการบริเวณที่นั่งในโรงอาหารยูงทอง
โดยเมื่อวันที่ 6 และ 7 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,400 คน

หน้า 1
| 1 | 2 | 3
| 1 | 2 | 3
หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64