คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ : จันทร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 03:40:30 รูปภาพ : 18 ภาพ ชม : 69 ครั้ง
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 อ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ในรูปแบบการวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อให้หลักสูตรมีการตอบโจทย์แนวโน้มแห่งอนาคตตามที่รัฐบาลได้วางกรอบไว้ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, รศ.ดร.ลัดดา มีศุข อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64