การอบรมพัฒนา AI ก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัล
วันที่ : จันทร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 03:40:30 รูปภาพ : 18 ภาพ ชม : 134 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมพัฒนา AI ก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัล ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 180 คน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบทิศทางการพัฒนาทางด้าน AI (ปัญญาประดิษฐ์) ตลอดจนเพื่อให้ทราบว่าการพัฒนานี้ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของคนในยุคดิจิทัลอย่างไร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64