การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มรท. เพื่อส่ง สป.อว.
วันที่ : จันทร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 03:40:30 รูปภาพ : 12 ภาพ ชม : 116 ครั้ง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์, ผู้อำนวยการและบุคลากร กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เพื่อหารือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป
หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64