วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00 รูปภาพ : 136 ภาพ ชม : 459 ครั้ง
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าเทพสตรี และชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี โดยเมื่อเวลา 09.09 น. เป็นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานธรรม จากนั้นเวลา 10.09 น. เป็นพิธีทำบุญและถวายอาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITC ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สำหรับในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยฯ จะได้จัดให้มีพิธีถวายองค์ผ้าป่าในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันราชภัฏ
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64