มรท.ให้สัมภาษณ์เชิงลึกในการเข้าร่วมการจัดอันดับ THE ranking
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00 รูปภาพ : 20 ภาพ ชม : 97 ครั้ง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ผู้อำนวยการและผู้แทนบุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ ดร.นภาพร อาร์มสตรอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้แทนจาก THE (Times Higher Education) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่สถาบันการวิจัยชั้นนำระดับโลก ในโอกาสให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดอันดับ THE Impact Ranking ในรูปแบบการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยมีประเด็นสำคัญในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ในเรื่องแผนงาน โครงการสำคัญที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบัน, แผนงาน โครงการสำคัญที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต และความต้องการสิ่งสนับสนุนในการดำเนินงาน
หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64