การประชุมชี้แจงเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการบรรยายสมรรถนะฯ
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00 รูปภาพ : 15 ภาพ ชม : 142 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการบรรยายสมรรถนะเพื่อขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมชี้แจงครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน ได้มีความเข้าใจในเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนบรรยายสมรรถนะ ในแบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน ตลอดจนถึงเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในอาชีพและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคุณคทายุทธ ชื่นชม บุคลากร ชำนาญการ สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64