การเลือกตั้ง คกก.สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจำ
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00 รูปภาพ : 45 ภาพ ชม : 207 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากร ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน ภายหลังปิดหีบในเวลา 12.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าสักขีพยาน และสรุปผลเป็นดังนี้
หมายเลข 1 คุณคทายุทธ ชื่นชม  ได้คะแนนเสียง 55 คะแนน
หมายเลข 2 คุณคนึง สลุงโครพ  ได้คะแนนเสียง 99 คะแนน
หมายเลข 3 คุณวัชระ รักษาพล  ได้คะแนนเสียง 43 คะแนน
จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 266 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 209 คน และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 12 ใบ
หน้า 1
| 1 | 2 | 3
| 1 | 2 | 3
หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64