มรท.มอบถุงปันสุขให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00 รูปภาพ : 6 ภาพ ชม : 74 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงพื้นที่ชุมชนสระมโนราห์ ชุมชนวัดโคกหม้อ และชุมชนวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี มอบถุงปันสุขที่ได้รับมอบจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64