การประชุมการส่งเสริมการนำผลประเมินภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00 รูปภาพ : 7 ภาพ ชม : 1293 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการส่งเสริมการนำผลประเมินภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี และลพบุรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับมอบหมายจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็น 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้เป็นศูนย์ประสานงานในด้านนี้
หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64