การนำเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน มรท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00 รูปภาพ : 25 ภาพ ชม : 1362 ครั้ง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้านำเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา
โดยในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ, คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานอธิการบดี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร และสถาบันวิจัยและพัฒนา
และในวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์, สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา, ศูนย์วิทยาศาสตร์, ศูนย์ภาษา, สำนักงานประสานบัณฑิตศึกษา, ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, สภาคณาจารย์และข้าราชการ, หน่วยตรวจสอบภายใน, สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64