I-Tech ประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00 รูปภาพ : 10 ภาพ ชม : 1314 ครั้ง
รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศและทิศทางการพัฒนากำลังคนของประเทศ พฤติกรรมและความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนตลาดแรงงาน บริบทของสังคมดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64