บุคลากร มรภ.เทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 131 คน
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00 รูปภาพ : 8 ภาพ ชม : 1302 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พนักงานในบริษัททำความสะอาดและบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมถึงผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 131 คน ซึ่งวัคซีนที่ฉีดเป็นแบบวัคซีนไขว้ เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณจังหวัดลพบุรี สำนักงานศึกษาธิการ จ.ลพบุรี และสำนักงานสาธารณสุข จ.ลพบุรีเป็นอย่างสูง โดยคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องรักษาสุขภาพสวมหน้ากากอนามัย และป้องกันตนเอง เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่อไป


หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64