มรท.รับมอบถุงปันสุขและเครื่องไทยธรรมจากสมาคมศิษย์เก่า มรท.
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00 รูปภาพ : 7 ภาพ ชม : 1303 ครั้ง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับ คุณอุดม ชัยชนะพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสเข้ามอบถุงปันสุข จำนวน 20 ชุด และเครื่องไทยธรรมสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 9 ชุด โดยถุงปันสุขนี้มหาวิทยาลัยจะได้นำไปมอบเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และสำหรับเครื่องไทยธรรมจะนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในการทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี ในวันที่ 21 กันยายน 2564

หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64