บุคลากร มรภ.เทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 76 คน
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00 รูปภาพ : 8 ภาพ ชม : 1277 ครั้ง
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี และที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 จำนวน 76 คน โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จำนวน 26 คน และเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จำนวน 50 คน โดยวัคซีนที่ฉีดเป็นแบบวัคซีนไขว้ ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณจังหวัดลพบุรี สำงักงานศึกษาธิการ จ.ลพบุรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ และ อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง อาจารย์ประจำในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ประสานงานเป็นอย่างสูง โดยคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย และป้องกันตนเอง เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64