การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/64
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 เวลา 00:00:00 รูปภาพ : 10 ภาพ ชม : 1269 ครั้ง
ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 / การพิจารณาค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาผู้มีสิทธิยื่นผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

หน้า 1

หน้า 1  
 
คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์
การประชุม คกก.พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/64
การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 7/64
การประชุม กบ.สนอ. ครั้งที่ 5/2564
การประชุม คกก.วิชาการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/64
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/64
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/64
การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/64
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/64