ประเภท : รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
เรื่อง : รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555
ผู้เขียน : Student
เข้าชม : 10329
ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2555

DOWNLOAD

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณสมบัติของนักเรียนในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 15 / ก.ย. / 2564
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ระบบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 23 / มิ.ย. / 2560
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๓ ระบบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 1 / มิ.ย. / 2560
      รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 4 / พ.ย. / 2554
      การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเป็นงวด การจัดการศึกษาภาคปกติ 4 / พ.ย. / 2554