มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบรี 15000

ติดต่อ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Tel. 0-3642-7485 Fax. 0-3642-2610

อีเมลหน่วยงานประชาสัมพันธ์ : prcenter@tru.ac.th

อีเมลเกี่ยวกับเว็บไซต์ : info@tru.ac.th

 

Thepsatri Rajabhat University, 321 Naraimaharat Road, Muang District, Lopburi, Thailand, 15000

Contact PR of the Thepsatri Rajabhat University: Tel +66 36 427485 Fax. +66 36 422610
e-mail PR of the Thepsatri Rajabhat University : prcenter@tru.ac.th

Comment & Suggestion are welcome : info@tru.ac.th