เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบ Hypervisor แบบ Hyper Converged จำนวน 1 ระบบ