เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสอบ Certificate จำนวน 1 ชุด