เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 60 เครื่อง