เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 41 เครื่อง