เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม