เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไร้สายอาคารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์