เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ปรับปรุงห้องน้ำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)