เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการจัดการ(อาคาร 22) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)