เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์จำนวน 6,500 สิทธิ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)