เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในยุค Education 4.0 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)