เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)