เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบสามมิติ และวิศกรรมย้อนรอย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)