เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)