เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)