เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรและการประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับระบบ lot จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)