เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจสอบและรับรองคุณภาพสายใยแก้วนำแสง แบบTier1และTier2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)