เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
จ้างจัดทำหอเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยวิธีคัดเลือก